top of page

חיפושית מתמחה בחיפוש פטנטים וביצירת דוחות מבוססי ניתוח ואנליזה של מידע פטנטי. החיפוש מבוצע במאגר הפטנטים PatBase המכסה מעל 100 רשויות פטנטים ברחבי העולם.

חיפוש פטנטים

חיפוש פטנטים- בדיקת חדשנות

חיפושית מתמחה בחיפוש חדשנות המבוצע לפני הגשת הבקשה לפטנט על מנת לאמוד את מידת החדשנות של ההמצאה. הסקירה המתקבלת מן החיפוש  משמשת את הממציא ועורך הפטנטים בטרם ההחלטה באם לגשת לרישום הפטנט והיא מהווה  בסיס להגדרת הידע הקודם הנחוץ כחלק מתהליך הרישום. החיפוש מבוצע במספר סבבים תוך תאום מלא עם הממציא, המשוב המתקבל מהממציא לאחר כל סבב משמש לצורך מיקוד המשך החיפוש.

אנליזת פטנטים - Patent Landscaping

חיפושית מבצעת מיפוי פטנטים סטטיסטי בתחום העניין על פי פילוחים שונים, זאת לצורך קבלת סקירה רחבה אודות הפעילות הפטנטית בתחום הנבדק. תוצרי הסקירה מאפשרים קבלת החלטות אסטרטגיות בהיבטי שיווק, מיסחור וקביעת מדיניות ציבורית.
באמצעות מיפוי הפטנטים הסטטיסטי ניתן לזהות:
  • מגמות טכנולוגיות
  • תחומים טכנולוגים רוויים / חסרים חברות מובילות
  • ממציאים מובילים
  • חוזקת פטנטים / פטנטים מובילים

מעקב פטנטים

בקשות ופרסומי פטנטים מהווים מקור מידע יחודי בנושאים טכנולוגים ומאפשרים התמצאות עמוקה עם הסביבה העסקית והתחרותית בה פועלת החברה. שרות מעקב הפטנטים המבוצע באופן שוטף, מאפשר חשיפה מוקדמת לרשימת הבקשות והפטנטים של החברות והמתחרים הפועלים בשוק ומאפשר להפיק תועלות ותובנות רבות.
מעקב הפטנטים השוטף מאפשר:
  • זיהוי פעילות המתחרים ותוכניותיהם לעתיד
  • זיהוי שחקנים חדשים
  • זיהוי מגמות במחקר ופיתוח
  • זיהוי פיתוח טכנולוגיות מקבילות
  • זיהוי הפרת זכויות קניין רוחני
  • זיהוי הזדמנויות עסקיות

כלים מתקדמים לחיפוש פטנטים - ייצוג ותמיכה

חיפושית מייצגת בישראל את חברת Minesoft המפתחת ומשווקת כלים מתקדמים לחיפוש פטנטים ולניתוח מידע פטנטי לרבות מאגרי הפטנטים המובילים PatBase ו-Origin.
 
כמי שעושה שימוש נרחב בעצמה מאגרים אלו, חיפושית מספקת למשתמשי Patbase ו-Origin הישראלים ליווי ותמיכה מקצועית, הדרכות וסיוע בבניית אסטרטגיות חיפוש הן לצורך איתור ידע קודם והן לצורך מעקב אחר מתחרים.
bottom of page