top of page

טופס הזמנת חיפוש חדשנות (Novelty)

תאריך הזמנה

פרטי הלקוח שיקרא להלן המזמין

פרטי החיפוש כפי שיימסרו על ידי המזמין

כתב הבהרה וויתור לגבי חיפוש "חדשנות" (Novelty)

(השימוש במילה פטנטים מתייחס לפרסומי בקשות פטנטים ופטנטים רשומים)

החיפוש המבוקש בהתאם להזמנה מהתאריך המסומן למעלה, מבוצע במאגר הפטנטים PatBase המכסה מעל כ100- רשויות פטנטים. ידוע למזמין כי קיימים מאגרי מידע נוספים, אולם החיפוש ייעשה במאגר PatBase בלבד. תוצאות החיפוש תלויות בהיקף ובעדכניות מאגר המידע בו נעשה שימוש. אף שמאגר זה נחשב על פי רוב למאגר מידע מהימן, ייתכן שרשומות מסוימות הושמטו מהמאגר או הוזנו בו באופן שגוי, וכתוצאה מכך, ייתכן שרשומות מסוימות לא נמצאו. חיפושית שירותי מידע אינה אחראית לטעויות ו/או מחדלים במאגר המידע, בפלטי המידע ובתוצאות החיפוש. חיפושית שירותי מידע אינה אחראית לאיכות המידע הכלול במאגר המידע, בפלטי המידע ובתוצאות החיפוש. חיפושית שירותי מידע אינה אחראית לאמיתותו, שלמותו ודיוקו של המידע הכלול במאגר המידע, בפלטי המידע ובתוצאות החיפוש. מאחר שלשון ספרות הפטנטים איננה סטנדרטית, כל חיפוש המבוסס על מילות מפתח הנו מוגבל מיסודו, ואין להסתמך עליו כאילו היה מקיף. מובהר כי תוצאות החיפוש תלויות במילות המפתח ובמידע הנמסר על ידי המזמין בטופס ההזמנה בלבד וחיפושית לא תהיה אחראית לקביעת מילות חיפוש כאמור. המזמין מצהיר כי ידוע לו שהמידע שייכלל בדוח החיפוש אינו מהווה עצה משפטית או עסקית. כן מאשר המזמין כי ידוע לו שתוצאות החיפוש טעונות ניתוח של בעל מקצוע לשם קביעת משמעותן ולשם הסקת מסקנות מקצועיות מהן. המזמין מסכים שחיפושית שירותי מידע לא תהיה אחראית לפעולות שינקטו על בסיס דוח החיפוש ולא תהיה אחראית בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי )כולל הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדן מידע עסקי וכל נזק אחר( שיגרם למזמין ו/או מי מטעמו בגין כל הקשור והכרוך בבקשת חיפוש זו, בטיפול בה ו/או מתן שרות בגינה למעט במקרה של רשלנות רבתי או זדון. המזמין מודע לכך שתוצאות החיפוש נועדו לשם בדיקת חדשנות )novelty), והן אינן מכסות סוגיות הפרה ) to freedom operate )או כל סוגיה אחרת. על פי בקשת המזמין דוח החיפוש מכיל מידע פטנטי בלבד. המזמין מאשר כי ידוע לו שבחינת "ידע קודם" במידה ותידרש לצורכי הוכחת חדשנות עשויה להסתמך גם על פרסומים שאינם פטנטים וכי חיפושית אינה מבצעת חיפוש של פרסומים כאמור. ככל שתקבע אחריות של חיפושית כלפי המזמין, לא יעלה סכום הפיצוי אשר יגיע למזמין מאת חיפושית על סכום עלות החיפוש אשר שולם לה על ידי המזמין בפועל. החותם על בקשה זו מייצג את המזמין ומצהיר כי בחתימתו הוא מחייב את המזמין.

הנדון: הצעת מחיר לחיפוש "חדשנות" (Novelty)ותנאים נלווים לביצוע החיפוש

החיפוש יבוצע במאגר הפטנטים PatBase המכסה
מעל 100 רשויות פטנטים בעולם.

לצורך ייעול החיפוש והעצמת שלמות תוצאותיו, קיימת חשיבות רבה לתקשורת ישירה ורציפה עם מזמין החיפוש, כמו גם להעברת מידע קיים העשוי להיות לעזר לצורך החיפוש, ולמסירת כל מידע רלוונטי הנוגע לסיווגו של הנושא לגביו מתבקש החיפוש. החיפוש יבוצע במספר סבבים, סבבי החיפוש יתבססו על המשוב שיימסר על ידי המזמין לגבי רלוונטיות תוצאות סבב החיפוש הקודם. להלן המידע הנדרש לצורך בניית שאילתת החיפוש:

מילות מפתח רלוונטיות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לנושא החיפוש
נושא החיפוש
מטרת החיפוש

תבוצע סקירת פטנטים רלוונטיים לתחום העניין שתוצאותיה יועברו באמצעות דו"ח מאורגן ומעובד המכיל את רשימת תקצירי הפטנטים על פי הפירוט שלהלן:

קישור לשרטוטים נוספים של הפטנט – במידה וקיימים
קישור לטקסט/מפרט המלא של הפטנט
בעל הפטנט
שרטוט
תקציר הפטנט
שם הפטנט

מידע נוסף שעשוי לסייע לחיפוש:

רשימת פטנטים ידועים הרלוונטיים לנושא החיפוש
שמות אנשי פיתוח העוסקים בתחום נושא החיפוש
שמות חברות רלוונטיות לתחום נושא החיפוש

עלות החיפוש: 3,000 ש"ח + מע"מ

תנאי התשלום: שוטף +30

 

החיפוש יבוצע תוך שבוע מהזמנת העבודה ולאחר חתימה על כתב הויתור הנלווה להצעה זו.

חיפושית מחויבת לשמירת סודיות בכל הקשור להמצאה, לפרטי החיפוש המוזמן ולתוצאותיו.

bottom of page