top of page
חיפושי פטנטים


חיפושית מתמחה בחיפוש פטנטים וביצירת דוחות מבוססי ניתוח ואנליזה של מידע פטנטי. החיפוש מבוצע במאגר הפטנטים PatBase המכסה מעל 100 רשויות פטנטים ברחבי העולם.
צור קשר לקבלת פרטים נוספים

אנליזת פטנטים - Patent Landscaping

 

חיפושית מבצעת מיפוי פטנטים סטטיסטי בתחום העניין על פי פילוחים שונים, זאת לצורך קבלת סקירה רחבה אודות הפעילות הפטנטית בתחום הנבדק.

תוצרי הסקירה מאפשרים קבלת החלטות אסטרטגיות בהיבטי שיווק, מיסחור וקביעת מדיניות ציבורית.

 

באמצעות מיפוי הפטנטים הסטטיסטי ניתן לזהות:

 • מגמות טכנולוגיות

 • תחומים טכנולוגים רוויים / חסרים

 • חברות מובילות

 • ממציאים מובילים

 • חוזקת פטנטים / פטנטים מובילים

דוגמאות:

The Technion - Patent Portfolio Analysis

The Israeli Medical Industry - A Patent Analytics Study 

Aerial Firefighting - International Patent Activity Overview

חיפוש פטנטים - בדיקת חדשנות


חיפושית מתמחה בחיפוש חדשנות המבוצע לפני הגשת הבקשה לפטנט על מנת לאמוד את מידת החדשנות של ההמצאה. 

הסקירה המתקבלת מן החיפוש  משמשת את הממציא ועורך הפטנטים בטרם ההחלטה באם לגשת לרישום הפטנט והיא מהווה  בסיס להגדרת הידע הקודם הנחוץ כחלק מתהליך הרישום. 

החיפוש מבוצע במספר סבבים תוך תאום מלא עם הממציא, המשוב המתקבל מהממציא לאחר כל סבב משמש לצורך מיקוד המשך החיפוש.

 

דו"ח תוצאות החיפוש מכיל את הפרטים הבאים עבור כל פטנט:

 • Title - כותרת הפטנט

 • Abstract – תקציר

 • Drawing – שרטוט הפטנט כפי שמוצג במאגר הפטנטים

 • Family – רשימת כל חברי המשפחה

 • Assignee – החברה, בעלת הפטנט

 • Inventor  - שם הממציא

 • Claims – תביעות אחד מבני המשפחה של הפטנט

 • מילות מפתח רלוונטיות המודגשות בצבעים שונים

 • קישור לטקסט המלא של הפטנט

PatBase Heb
מעקב פטנטים - Patent Watch

 

בקשות ופרסומי פטנטים מהווים מקור מידע יחודי בנושאים טכנולוגים ומאפשרים התמצאות עמוקה עם הסביבה העסקית והתחרותית בה פועלת החברה.

שרות מעקב הפטנטים המבוצע באופן שוטף, מאפשר חשיפה מוקדמת לרשימת הבקשות והפטנטים של החברות והמתחרים הפועלים בשוק ומאפשר להפיק תועלות ותובנות רבות.

 

מעקב הפטנטים השוטף מאפשר:

 • זיהוי פעילות המתחרים ותוכניותיהם לעתיד

 • זיהוי שחקנים חדשים

 • זיהוי מגמות במחקר ופיתוח

 • זיהוי פיתוח טכנולוגיות מקבילות

 • זיהוי הפרת זכויות קניין רוחני

 • זיהוי הזדמנויות עסקיות

 • הערכת היצע הפטנטים העצמי ביחס למתחרים

 

פרופיל החיפוש נבנה בשיתוף עם החברה ומתעדכן באופן שוטף בהתאם לצרכיה המשתנים של החברה.

כלים לחיפוש פטנטים - PatBase
 

חברת חיפושׂית מייצגת בישראל את חברת Minesoft המפתחת ומשווקת כלים לחיפוש פטנטים ופתרונות לשימוש במידע פטנטי.
לחיפושית נסיון רב בשימוש בכלי החברה לרבות במאגר הפטנטים PatBase והיא מספקת תמיכה מקצועית למשתמשי הקצה במאגר.

 

צור קשר למידע נוסף אודות הכלים השונים של החברה:

PatBase

PatBase Express

Chemical Explorer
Patent Order
Patent Archive
Patent Tracker

Minesoft Inspece

 

bottom of page